Add to comparison
Bitcoin Bitcoin Cash eCash Bitcoin SV Ethereum Litecoin Dogecoin Dash Ripple Groestlcoin Stellar Monero Cardano Zcash

Blockchain statistics

Blocks 718,482 {{ Math.abs(change) }}% 722,676 {{ Math.abs(change) }}% 722,076 {{ Math.abs(change) }}% 722,074 {{ Math.abs(change) }}% 13,997,567 {{ Math.abs(change) }}% 2,192,503 {{ Math.abs(change) }}% 4,060,821 {{ Math.abs(change) }}% 1,604,497 {{ Math.abs(change) }}% - 3,921,774 {{ Math.abs(change) }}% - 2,536,348 {{ Math.abs(change) }}% 6,751,488 {{ Math.abs(change) }}% 1,528,782 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions 702,441,698 {{ Math.abs(change) }}% 351,537,049 {{ Math.abs(change) }}% 297,482,323 {{ Math.abs(change) }}% 810,218,177 {{ Math.abs(change) }}% 1,433,480,970 {{ Math.abs(change) }}% 101,418,008 {{ Math.abs(change) }}% 81,474,057 {{ Math.abs(change) }}% 40,339,144 {{ Math.abs(change) }}% - 5,115,067 {{ Math.abs(change) }}% - 19,420,246 {{ Math.abs(change) }}% 26,412,198 {{ Math.abs(change) }}% 9,845,407 {{ Math.abs(change) }}%
Circulation 18,927,984 BTC {{ Math.abs(change) }}% 18,954,212 BCH {{ Math.abs(change) }}% 18,950,465 XEC {{ Math.abs(change) }}% 18,950,445 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 69,404,333 LTC {{ Math.abs(change) }}% 132,780,706,384 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 10,531,827 DASH {{ Math.abs(change) }}% 999,897,921 XRP {{ Math.abs(change) }}% 79,216,754 GRS {{ Math.abs(change) }}% 10,544,390,209 XLM {{ Math.abs(change) }}% 180,622,193,343 XMR {{ Math.abs(change) }}% 329,588,732 ADA {{ Math.abs(change) }}% 12,007,075 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Network nodes 8,426 {{ Math.abs(change) }}% 1,055 {{ Math.abs(change) }}% 1,055 {{ Math.abs(change) }}% 45 {{ Math.abs(change) }}% - 1,353 {{ Math.abs(change) }}% 1,553 {{ Math.abs(change) }}% 4,046 {{ Math.abs(change) }}% - 71 {{ Math.abs(change) }}% - - - 231 {{ Math.abs(change) }}%
Blockchain size (Gb) 385.22 Gb {{ Math.abs(change) }}% 176.76 Gb {{ Math.abs(change) }}% 152.22 Gb {{ Math.abs(change) }}% 2,610.41 Gb {{ Math.abs(change) }}% 341.30 Gb {{ Math.abs(change) }}% 61.13 Gb {{ Math.abs(change) }}% 46.95 Gb {{ Math.abs(change) }}% 24.29 Gb {{ Math.abs(change) }}% - 2.16 Gb {{ Math.abs(change) }}% - - 22.84 Gb {{ Math.abs(change) }}% 29.59 Gb {{ Math.abs(change) }}%

24h statistics

Blocks 171 {{ Math.abs(change) }}% 155 {{ Math.abs(change) }}% 159 {{ Math.abs(change) }}% 134 {{ Math.abs(change) }}% 6,459 {{ Math.abs(change) }}% 574 {{ Math.abs(change) }}% 1,366 {{ Math.abs(change) }}% 547 {{ Math.abs(change) }}% - 1,371 {{ Math.abs(change) }}% - - 3,961 {{ Math.abs(change) }}% 1,155 {{ Math.abs(change) }}%
Avg. time between blocks - - - - - - - - - - - - - -
Transactions 268,985 {{ Math.abs(change) }}% 46,555 {{ Math.abs(change) }}% 916 {{ Math.abs(change) }}% 4,650,850 {{ Math.abs(change) }}% 1,289,759 {{ Math.abs(change) }}% 109,957 {{ Math.abs(change) }}% 33,172 {{ Math.abs(change) }}% 16,247 {{ Math.abs(change) }}% 941,001 {{ Math.abs(change) }}% 1,745 {{ Math.abs(change) }}% 5,895,402 {{ Math.abs(change) }}% - 109,152 {{ Math.abs(change) }}% 3,982 {{ Math.abs(change) }}%
Volume 393,567,546,643,264 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,190,465,354,936,927 BCH {{ Math.abs(change) }}% 85,913,968,938,175 XEC {{ Math.abs(change) }}% 498,556,229,164,822 BSV {{ Math.abs(change) }}% - 26,846,692,854,769,392 LTC {{ Math.abs(change) }}% 5,112,156,057,747,031,040 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 34,276,577,155,710 DASH {{ Math.abs(change) }}% 515,408,747,435,361 XRP {{ Math.abs(change) }}% 86,216,410,071,359 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 426,533,862,959,859 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Volume (USD) - - - - - - - - - - - - - -
Coindays destroyed 6,130,674 {{ Math.abs(change) }}% 9,234,891 {{ Math.abs(change) }}% 3,395,024 {{ Math.abs(change) }}% 2,431,256 {{ Math.abs(change) }}% - 30,814,336 {{ Math.abs(change) }}% 190,535,552,446 {{ Math.abs(change) }}% 1,117,662 {{ Math.abs(change) }}% - 4,604,932 {{ Math.abs(change) }}% - - - 1,846,026 {{ Math.abs(change) }}%
Inflation 106,875,000,000.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 96,875,000,000.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 99,375,000,000.00 XEC {{ Math.abs(change) }}% 83,750,000,000.00 BSV {{ Math.abs(change) }}% 13,604.50 ETH {{ Math.abs(change) }}% 717,500,000,000.00 LTC {{ Math.abs(change) }}% 1,366,000,000,000,000.00 DOGE {{ Math.abs(change) }}% 146,523,425,134.00 DASH {{ Math.abs(change) }}% -1,079,639,803.00 XRP {{ Math.abs(change) }}% 685,500,000,000.00 GRS {{ Math.abs(change) }}% - - - 316,431,548,740.00 ZEC {{ Math.abs(change) }}%
Inflation (USD) 47,015,381 USD {{ Math.abs(change) }}% 377,503 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 94,763 USD {{ Math.abs(change) }}% 46,055,314 USD {{ Math.abs(change) }}% 998,832 USD {{ Math.abs(change) }}% 2,333,470 USD {{ Math.abs(change) }}% 211,433 USD {{ Math.abs(change) }}% -852 USD {{ Math.abs(change) }}% 4,713 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 1,233,070 USD {{ Math.abs(change) }}%
Hashrate (Eh/s) 207,280,008,734,314,233,856 {{ Math.abs(change) }}% 1,632,956,278,726,292,224 {{ Math.abs(change) }}% 395,767,025,521,440,512 {{ Math.abs(change) }}% 398,186,922,163,957,760 {{ Math.abs(change) }}% 1,002,992,521,027,817 {{ Math.abs(change) }}% 340.38 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 452.88 Th/s (Scrypt) {{ Math.abs(change) }}% 3.85 Ph/s (X11) {{ Math.abs(change) }}% - 45.40 Th/s (Groestl) {{ Math.abs(change) }}% - 3,267,326,371 {{ Math.abs(change) }}% - 7.57 Gh/s (Equihash) {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second - - - - - - - - - - - - - -
Average transaction fee (USD) 1.7539 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0073 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% 49.9792 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0204 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.2609 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0048 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0009 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - 0.0653 USD {{ Math.abs(change) }}%
Median transaction fee (USD) 0.4425 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0010 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0004 USD {{ Math.abs(change) }}% 23.5234 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0013 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.1708 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.0005 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}% - - - 0.0039 USD {{ Math.abs(change) }}%

Mempool

Transactions 7,889 {{ Math.abs(change) }}% 244 {{ Math.abs(change) }}% 14 {{ Math.abs(change) }}% 5,133 {{ Math.abs(change) }}% 16,618 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 41 {{ Math.abs(change) }}% 62 {{ Math.abs(change) }}% 102 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - 34 {{ Math.abs(change) }}% - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Transactions per second 3.65 {{ Math.abs(change) }}% 0.45 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 3.00 {{ Math.abs(change) }}% 2.40 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% 0.63 {{ Math.abs(change) }}% 0.08 {{ Math.abs(change) }}% 10.89 {{ Math.abs(change) }}% 0 {{ Math.abs(change) }}% - - - 0 {{ Math.abs(change) }}%
Suggested transaction fee (satoshi per byte) 6.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 500,000.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 4.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}% - 1.00 satoshi per byte {{ Math.abs(change) }}%

Market statistics

Market cap (USD) 832.664 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 7.384 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 1.914 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 2.139 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 402.622 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 9.662 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 22.663 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 1.519 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 37.743 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 54.464 million USD {{ Math.abs(change) }}% 7.087 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 3.916 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 41.508 billion USD {{ Math.abs(change) }}% 1.763 billion USD {{ Math.abs(change) }}%
Price (USD) 43,991.00 USD {{ Math.abs(change) }}% 389.68 USD {{ Math.abs(change) }}% ~0 USD {{ Math.abs(change) }}% 113.15 USD {{ Math.abs(change) }}% 3,385.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 139.21 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.17 USD {{ Math.abs(change) }}% 144.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.79 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.69 USD {{ Math.abs(change) }}% 0.29 USD {{ Math.abs(change) }}% 216.83 USD {{ Math.abs(change) }}% 1.30 USD {{ Math.abs(change) }}% 147.08 USD {{ Math.abs(change) }}%
Dominance (%) 37.60 % {{ Math.abs(change) }}% 0.33 % {{ Math.abs(change) }}% 0.09 % {{ Math.abs(change) }}% 0.10 % {{ Math.abs(change) }}% 18.18 % {{ Math.abs(change) }}% 0.44 % {{ Math.abs(change) }}% 1.02 % {{ Math.abs(change) }}% 0.07 % {{ Math.abs(change) }}% 1.70 % {{ Math.abs(change) }}% 0 % {{ Math.abs(change) }}% 0.32 % {{ Math.abs(change) }}% 0.18 % {{ Math.abs(change) }}% 1.87 % {{ Math.abs(change) }}% 0.08 % {{ Math.abs(change) }}%